درباره ما

درباره ما

درباره ما

شرکت توسعه پالايشگاهي پيشگامان سيراف به شماره ثبت 468451 ، به عنوان «شرکت مجري طرح» ، مجوز احداث پالايشگاه ميعانات گازي به ظرفيت 60 هزار بشکه اي به شماره مجوز م ب 224513 مورخ 26/06/99 در قالب اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پائين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي دريافت نمود

وزارت نفت جمهوري اس?مي ايران در سال 1392 به منظور جلوگيري از خام فروشي ميعانات گازي، ايجاد ارزش افزوده براي اين محصول استراتژيك و ايجاد اشتغال در منطقه، تصميم گرفت تا طرح پارك پا?يشي سيراف را براي احداث 8 پا?يشگاه با ظرفيت 60 هزار بشكه در روز در اولويت طرح ها قرار داده و در نظر داشت تا در راستاي اجراي اب?غيات اصل 44 قانون اساسي بخش خصوصي به عنوان سرمايه گذار، مجري و مالك اين طرح ها باشد.

شرکت توسعه پالايشگاهي پيشگامان سيراف به شماره ثبت 468451 ، به عنوان «شرکت مجري طرح» ، مجوز احداث پالايشگاه ميعانات گازي به ظرفيت 60 هزار بشکه اي به شماره مجوز م ب 224513 مورخ 26/06/99 در قالب اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پائين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي دريافت نمود

شرکت توسعه پالايشگاهي پيشگامان سيراف به شماره ثبت 468451 ، به عنوان «شرکت مجري طرح» ، مجوز احداث پالايشگاه ميعانات گازي به ظرفيت 60 هزار بشکه اي به شماره مجوز م ب 224513 مورخ 26/06/99 در قالب اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پائين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي دريافت نمود

طرح راهبردي

شرکت توسعه پالايشگاهي پيشگامان سيراف به شماره ثبت 468451 ، به عنوان «شرکت مجري طرح» ، مجوز احداث پالايشگاه ميعانات گازي به ظرفيت 60 هزار بشکه اي به شماره مجوز م ب 224513 مورخ 26/06/99 در قالب اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پائين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي دريافت نمود

طرح راهبردي

شرکت توسعه پالايشگاهي پيشگامان سيراف به شماره ثبت 468451 ، به عنوان «شرکت مجري طرح» ، مجوز احداث پالايشگاه ميعانات گازي به ظرفيت 60 هزار بشکه اي به شماره مجوز م ب 224513 مورخ 26/06/99 در قالب اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پائين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي دريافت نمود

پيام-مدير-عامل

پيام مدير عامل

شرکت توسعه پالايشگاهي پيشگامان سيراف به شماره ثبت 468451 ، به عنوان «شرکت مجري طرح» ، مجوز احداث پالايشگاه ميعانات گازي به ظرفيت 60 هزار بشکه اي به شماره مجوز م ب 224513 مورخ 26/06/99 در قالب اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پائين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي دريافت نمود